Passend Onderwijs
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Onze school is de enige school in Steenderen en we vervullen een regionale functie. Wat betekent dat voor Passend Onderwijs? Passend Onderwijs wil zoveel zeggen dat we, samen met ouders, zorgen voor de best passende plek binnen het onderwijs voor de kinderen. Wanneer er sprake is van een bijzondere onderwijsbehoefte bespreken we samen hoe de plek op onze school 'passend' gemaakt kan worden voor de betreffende leerling. Indien nodig, schakelen we hierbij externe deskundigheid in. Ook kan het voorkomen dat we op De Pannevogel niet in staat zijn het onderwijs te bieden dat een kind nodig heeft. In dat geval gaan we samen op zoek naar de school waar dat wel kan. Soms is dat een andere reguliere basisschool met een bepaalde expertise en soms is dat het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De extra zorg die wij als Pannevogel bieden is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids.

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

* een korte typering van onze school

* de kwaliteit van onze basisondersteuning

* de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt

* de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden

* de voorzieningen in de fysieke omgeving

* de samenwerkende ketenpartners

* belangrijke kengetallen van onze school.

Wilt u meer weten over dit schoolondersteuningsprofiel klik dan hier voor het volledige document.

Meer informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op de website van PRO8.

Ook kunt u hiervoor een afspraak maken met onze IB-er, Martine Menting-Helming.